Image

Wezwanie akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, SimRail Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Juliusza Kossaka 7, 40-653 Katowice, NIP: 6342983109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000866863 (Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 107.000,00 zł, kapitał wpłacony: 107.000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki:

ul. Kossaka 7, 40-653 Katowice

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00

(prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną pod numerem: 736 847 820)

------SimRail